1400/12/22
شاید بهترین پاسخ برای فصل بهار کجا بریم، شهر اصفهان باشد. بهترین توصیف برای اصفهان همان نصف جهان باشد.