تماس با ما
اصفهان -شهرستان چادگان - دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود- مجتمع آموزشی و رفاهی پردیس چادگان 
صندوق پستی : 149-85715 تلفن : 31336722-031 فکس : 31336723-031
chadehgan@hrhs.ir
031-31336722
اصفهان -شهرستان چادگان - دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود- مجتمع آموزشی و رفاهی پردیس چادگان